Susan Uí Mhianáin

 

Is Conallach í, Susan, atá pósta ar Phádraig, fear Ghaoth Dobhair agus tá cónaí orthu i gceantar Shleacht Néill ag tógáil á dtriúr páisti i dteaghlach lán-Ghaeilge agus iad ar Bhunscoil Naomh Bríd, Tír Chiana. Bhain Susan céimeanna amach san Obair Shóisialta agus sa Léann Éireannach agus bhain sí iarchéim amach san Oideachas. Chaith sí bliain ag obair mar mhúinteoir Ghaeilge ar Chlochar Naomh Iósaf ar An Domhnach Mór agus cúig bliana déag mar Cheann na Roinne Gaeilge ar Choláiste Loreto, Cúil Raithin. Is iomaí caitheamh aimsire atá ag Susan, ceol, damhsa agus rith san áireamh ach an chamógaíocht go háirithe.

 

 

Connla Ó Coinn

 

Is as ceantar an Mhullaigh Bháin i nDeisceart Ard Mhacha é Connla. Tógadh i dteaghlach lán-Ghaeilge é agus bhain sé céim amach sa Ghaeilge agus Léann Ceilteach agus sa Nua-Stair. Thug Connla faoi Teastas Iarchéim san Oideachas leis na Nua-Theangacha mar phríomhábhar. Rinne sé modúl breise san Oideachas trí Mheán na Gaeilge chomh maith. Chaith Connla dhá bhliain go leith ag teagasc in Aonad Lán-Ghaeilge i gColáiste Chaitríona, Ard Mhacha agus a lán ábhar idir lámha aige. Tá suim as cuimse aige sa spórt, go háirithe sa pheil Ghaelach agus san iomáint.

 

 

 

Katie Uí Mhanacháin

 

Tógadh in Inis Ceithleann, Co. Fhear Manach, í Katie agus d’fhreastal sí ar Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, áit a bhain sí céim amach i Léann Ceilteach agus Fraincis. Le linn na tréimhse seo chaith sí bliain ag teagasc Béarla i ndeisceart na Fraince. Bhain Katie TICO amach ó Ollscoil Southampton agus thosaigh sí ag teagasc Fraincise, Gaeilge agus Spáinnise i gColáiste Loreto, Cúil Raithin sa bhliain 2000. Bhog Katie go Co. Chorcaí agus theagasc sí i gColáiste Bruce & i gColáiste Mhainistir na gCorann.  D’éirigh Katie as an teagasc nuair a rugadh a páistí féin ach d’oil sí agus d’oibrigh sí mar theagascóir shuathaireacht leanaí agus mar theagascóir ióga nuair a bhí siad óg. D’fhill Katie go Co. Aontroma lena páistí sa bhliain 2011 & tá sí ag obair i nGaeloideachas i mBaile an Chaistil ó shin.

 

 

Catherine Ní Earcáin

 

Rugadh agus tógadh Catherine i gceantar Charn Tóchair agus d’fhreastal sí ar Choláiste Phádraig, Machaire Rátha. Bhain sí céim amach san Oideachas agus sa Gaeilge ó Choláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste sa bhliain 2015, chomh maith le modúl breise san Oideachas trí mheán na Gaeilge. Chaith Catherine sé mhí ag obair i gColáiste Phádraig Machaire Rátha sular thosaigh sí anseo i nGaelcholáiste Dhoire. Tá suim ar leith aici i gcúrsaí Gaeilge agus i gcúrsaí spóirt ach go háirithe a club áitiúla, Sleacht Néill.

 

 

Barra Ó Dochartaigh

 

Is as Machaire Rátha i nDoire Theas ó dhúchais é Barra. Sa bhliain 1991 ba dhuine den bheirt é ar bhain an teideal Eolaithe Óga na Bliana amach sna comórtais Éireannach agus Eorpach. I ndiaidh dá chuid céimeanna a bhaint amach ag Ollscoil na Banríona, chaith sé cúig bhliain déag ag teagasc i mBéal Feirste. Chaith sé an chéad trí bliana mar Mhúinteoir Fisice i gColáiste Mhaolmhaodhóg agus dhá bhliain déag i gColáiste Feirste, mar Mhúinteoir Eolaíochta, Ceann Roinne, Oifigeach Scrúduithe agus Múinteoir Sinserach i mbun Bainistíocht Faisnéise. I rith an ama bhain sé ballraíocht corporáideach in Institiúd na Fisice, stádas mar Fhisiceoir Chairte agus Dioplóma sa Ghaeilge ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh amach. Tá ceithre bhliain caite aige ag teagasc na hEolaíochta agus Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide in Essex. Chomh maith le teagasc, caitheann sé am le cúrsaí seachchuraclaim a fhorbairt, idir clubanna Eolaíochta, comórtais Eolaíochta agus Éiceolaíochta, cuairteanna oideachsúla, Seachtain na hEolaíochta, Laethanta Bláis do dhaltaí bunscoile, srl. Anois tá sé ag pilleadh ina bhaile chun post mar Mhúinteoir Eolaíochta a ghlacadh i nGaelcholáiste Dhoire. Tá sé ag dúil go mór leis an dúshlán.

 

 

 

 

 

Comhairleoir Oideachais: Maighréad Uí Mháirtín

 

Is iar-phríomhoide ar Choláiste Chaitríona í Maighréad Uí Mháirtín. Bhunaigh sí an t-aonad lán-Ghaeilge sa scoil in 2002, aonad a thosaigh le 10 daltaí ar dtús ach a bhfuil an uasteorainn líon rolla de 160 dalta ann anois. Tá sí dátheangach agus creideann sí go diongbháilte i gceart na dtuismitheoirí an Gaeloideachas a roghnú. Tá aird ar leith aici ar sholáthar oideachais ardchaighdeáin a dheimhniú do gach páiste. Tá taithí fhairsing aici i gcúrsaí oideachais agus san earnáil phoiblí, agus bhí sí ar na forais seo a leanas:

 

 • CCEA (téarma mar leaschathaoirleach san áireamh)
 • Bord Fhoras Na Gaeilge (an chéad Chathaoirleach) 2000-2008
 • Grúpa Oibre Costello (2004)
 • Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, Bord Sláinte an Deiscirt (2004-2009)
 • Pleanáil Ceantarbhunaithe (2008-2009) (Cathaoirleach ar ghrúpa Bhord Oideachais agus Leabharlann an Oirdheiscirt)
 • Athbhreithniú Neamhspleách ar Iompar chun na Scoile (2013-2014). Ceaptha ag an Aire O’Dowd

 

Tá athbhreithnithe agus pleananna straitéiseacha éascaithe aici thar ceann CCMS agus tá maoirsiú déanta aici ar cheapacháin shinsearacha in earnáil an oideachais agus san earnáil phoiblí. Tá sí faoi láthair ina cathaoirleach ar Iontaobhas Oideachais Mount Anville (BÁC) agus chuir sí seirbhísí i dtaca le forbairt éitis agus ionduchtú príomhoidí ar fáil do ghréasán scoileanna in Éirinn agus in Albain. Tá sí na leaschathaoirleach ar Bhord Gobharnóirí Choláiste an Iardheiscirt agus ina ball den choiste foirne. Is iontaobhaí de chuid Ghaelscoil Aodha Rua, Dún Geanainn, í.

 

 

 

Educational Adviser: Maighréad Uí Mháirtín

 

Maighréad Uí Mháirtín is a former principal of St. Catherine’s College/ Coláiste Chaitríona Armagh. She established the Irish-Medium unit in the school in 2002, growing it from an initial 10 pupils to the present capped enrolment of 160. She is bilingual and an enthusiastic believer in the right of parents to choose Irish-Medium education. She is committed to ensuring high quality of educational provision for all children. She has a wide experience of education and public sector involvement and served on the following bodies:

 

 • CCEA (including one term as vice-chair)
 • Foras Na Gaeilge (Inaugural Chair) 2000-2008
 • The Costello Working Party (2004)
 • Non-Executive Director Southern Health Board (2004-2009)
 • Area-based Planning (2008-2009) Chair of South Eastern ELB group
 • An Independent review of School Transport (2013-2014).Appointed by Minister O’Dowd

 

She has facilitated reviews and strategic plans on behalf of CCMS and overseen senior appointments in both the school and public sector. She is currently the chair of Mount Anville Education Trust (Dublin) and also provided services on ethos development and principal induction to a network of schools in Ireland and Scotland. She is the vice-chair of BOG South West College and a member of the staffing committee. She is a trustee of Gaelscoil Aodh Rua Dungannon.