Gaelcholáiste Dhoire

Eochairchéim 3 | Key Stage 3

Níl áit níos fearr ná Gaelcholáiste Dhoire i dtaca lena aithint cad é atá ar eolas ag daltaí Gaelscoile, tógáil ar an oideachas atá faighte acu ina nGaelscoil agus forbairt dá réir a dhéanamh ar na scileanna agus inniúlachtaí ar leith atá acu. Tá ár bhfoireann ghairmiúil agus tiomanta dírithe ar a chinntiú go mbaineann na daltaí sult as bheith ag foghlaim.

Gaelcholáiste Dhoire is ideally placed to take account of what Gaelscoil pupils know, build on the education they have received in their primary education and further develop their unique skills and abilities. The committed aim of our highly professional and dedicated staff is to ensure that learning is enjoyable. __________________ ________________________

Déanann na daltaí a thagann ar Ghaelcholáiste Dhoire staidéar ar 16 ábhar san iomlán, rud a chomhlíonann riachtanais an Churaclaim athbhreithnithe ag Eochairchéim 3:

A pupil entering Gaelcholáiste Dhoire studies a total of 16 subjects which meets the requirements of the revised Curriculum at Key Stage 3: __________________ ________________________..

 • Béarla
 • English
 • Ceol
 • Music
 • Corpoideachas
 • Physical Education
 • Drámaíocht
 • Drama
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Home Economics
 • Ealaín
 • Art
 • Eolaíocht
 • Sceince
 • Forbairt don Saol agus don Obair
 • Learning for Life and Work
 • Fraincis
 • French
 • Gaeilge
 • Irish
 • Matamaitic
 • Maths
 • Reiligiún
 • Religion
 • Stair
 • Hsitory
 • Teicneolaíocht agus Dearadh
 • Technogy and Design
 • TFC
 • ICT
 • Tíreolaíocht
 • Georgraphy

Seachas an Béarla, a theagasctar trí mheán an Bhéarla, is trí mheán na Gaeilge (an sprioctheanga) a theagasctar na hábhair uilig, de réir an dea-chleachtais.

English is taught through the medium of English and the other subjects are delivered through the medium of Irish (the target language) in line with best practice. _______________

Is é an sprioc atá againn in Eochairchéim 3 ná dúil san fhoghlaim a spreagadh sna daltaí agus a rannpháirtíocht ghníomhach a spreagadh tríd an churaclam uilig. Creidimid go dtugann curaclam Eochairchéim 3 an deis do na daltaí agus don fhoireann a fhiosrú cén dóigh a bhfoghlaimíonn na daltaí, cad iad na réimsí spéise atá acu agus cad iad na hábhair is fearr leo. Is in EC3 a leagtar dúshraith a bhforbartha oideachasúla agus cuirtear béim ar an litearthacht, an uimhearthacht agus ar scileanna TFC.

At Key Stage 3 our goal is to instil a love of learning in the pupils and encourage their active participation across the curriculum. We believe that the Key Stage 3 curriculum offers the opportunity for students and staff to explore how pupils learn, where their interest lies and what subjects they enjoy most. The foundation to their educational development is laid down at Key Stage 3 and emphasis is placed on literacy, numeracy and ICT skills. ______________ ________________________

Toisc gur scoil bheag muid, tá ar ár gcumas:

 • Bheith nuálaíoch agus solúbtha sa dóigh a riartar an curaclam;
 • Ábhair a ghrúpáil le chéile leis an fhoghlaim a éascú trí théamaí traschuraclaim;
 • An t-amchlár a oiriúnú le béim a chur ar réimsí foghlama ar leith ag amanna ar leith den bhliain le go mbeidh buntáiste na hidirnascachta sa churaclam ag na daltaí;
 • Teagasc foirne a chur ar fáil le tacú leis na príomhréimsí – Uimhearthacht, Litearthacht agus Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide;
 • Múinteoirí a bheith freagrach as roinnt réimsí ábhair, rud a fhágann go gcaitheann na múinteoirí níos mó ama le grúpaí ranga beaga;
 • Deis a thabhairt do na múinteoirí aithne den scoth a chur ar na páistí ar bhonn duine le duine, agus dá réir sin a mbuanna indibhidiúla agus na réimsí ina bhfuil tacaíocht de dhíth orthu a aithint.

The small nature of our school allows us:

 • To be innovative and flexible in the way in which the curriculum is delivered;
 • To group subjects together to facilitate learning by cross-curricular themes;
 • To adjust the timetable to weight particular areas of learning at specific time of the year allowing students to experience the connectivity in the curriculum;
 • To provide team-teaching to support the key areas of Numeracy, Literacy and Information Communications & Technology;
 • Teachers are responsible for a number of subject areas which results in staff spending more time with the small class groups;
 • Teachers get to know the children extremely well on a one-to-one basis and identify their individual strengths and areas where they need support. __ _________ ________________________ _________ ________________________

Ean 24
2022
Lá Saoire | School Holiday
Feabh 14
2022
Briseadh Meántéarma | Midterm Break
Már 17
2022
Lá Fhéile Pádraig | St. Patrick's Day
Már 31
2022
Lá Inseirbhíse | In-service Day
13-Ean-2022
Book a trip to tour Gaelcholáiste Dhoire on 22nd January 2022 between 10:00 - 2:30! Because of Covid restrictions an appointment is necessary to be able to attend through the Eventbrite link.
13-Ean-2022
We are now welcoming Rang 7 pupils and their parents to book a trip to tour Gaelcholáiste Dhoire on 22nd January 2022 between 10:00 - 2:30! Because of Covid restrictions an appointment is necessary to be able to attend through the following Eventbrit
11-Ean-2022
Congratulations to the U20 Ladies Senior Football Team who won a game against Shimna College, County Down in Coláiste Feirste yesterday. They will play in the Erne Shield final next week. Good luck girls!
Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2022 Gaelcholáiste Dhoire